gototopgototop

Tancament  

HTML Online Editor Sample
gototopgototop

Aquestà web deixa d'estar actualitzada!

Podeu consultar totes les activitats que hem fet amb anterioritat al 23 de desembre de 2013.

La nova web està disponible a https://sites.google.com/a/xtec.cat/barrufetsantboi/

Escola Barrufet.

tornar_web_barrufet

Index d'activitats

Index d'activitats


activity1_logo

Presentations in a flower bouquet

english_flag First task consist on making paper flowers with a little presentation inside. You must decorate it as you prefer and show it to the camera! Let's take a picture!

catalan_flag La primera activitat consisteix en fer flors de paper amb una petita presentació. S'han de decorar lliurement i mostrar-les a la càmera! Fem una foto!

activity2_logo

Creating a logo

english_flag Well, we know each other now, and we are working in a common project....how about to create a logo for it? Yes! that's a great idea....so put your creative brain to work and desing the best logo ever! Remember we will vote in order choose the best school design!

catalan_flag Ara que ja ens coneixem i estem treballant en un projecte comú... què us semblaria crear-li un "logo"? Sí! És una idea genial... així que poseu en marxa la vostra creativitat i dissenyeu el millor logo!!! Recordeu que totes les escoles votaran per triar el millor!

activity3_logo

Our school

english_flag Can you show us your school? You can draw it, take a pic of it or make a video of it....or all at the same time! We are also going to prepare a poster "My Dream School"

catalan_flag Podeu ensenyar-nos la vostra escola? Pots dibuixar-la, fer-li una foto o fer un video... o tot alhora! També preparem un poster "L'escola dels meus somnis".

activity4_logo

Our hometowns

english_flag Do you live in a big town? What is it famous for? We can learn more about our hometowns and think about their most beautiful places and what make them so special. We will promote our hometowns designing a glog (an interactive poster) using "GlogsterEdu". Then we will choose the best pictures to create online jigsaw puzzles with the help of "Jigsaw Planet".

catalan_flag Viviu en una gran ciutat? Per quin motiu és famosa? Aprendrem més sobre els nostres llocs d'origen i pensarem en els seus indrets més bonics i quines coses els fan tan especials. Promocionarem la població on vivim i dissenyarem un "glog" (pòster interactiu) utilitzant l'eina web 2.0 "Glogster Edu" per crear pòsters digitals. Després triarem les millors fotos per crear puzzles online amb l'ajuda de "Jigsaw Planet".

activity5_logo

Our families

english_flag Let’s speak about our families! We are can draw, create family trees, take pictures, create presentations…And we are trying our first videoconference using Skype with our friends from Poland! We will play a guessing game: “Our parents Jobs”…Let’s SKYPE!

catalan_flag Parlem de les nostres famílies! Podem dibuixar, crear arbres de genealògics, fer fotografies, crear presentacions… I farem la nostra primera videoconferència utilitzant “Skype” amb els nostres amics de Polònia! Jugarem un joc de mímica: “Endevina les feines dels nostres pares” “Let’s SKYPE!”

activity6_logo

Our pets and other animals

english_flag This is our project mascot. Its name is Twin. The name of the mascot was voted by the partner countries' children. Twin left Poland on 12th November 2012. At the moment, our toy cat is travelling around Europe and visiting the partners' hometowns.

In addition, in February we are going to play with plasticine. We want to create our own project zoo. We hope you enjoy our slideshows, videos and our riddles! We will participate together in a poll “What pet have you got?, we will create a common Voice Thread, a new multimedia tool which enables us to do “collaborative conversations”, presenting “animal words” and recording our voices with the animals names in our native languages. Finally we will organize a competition for the best pet model… Which country will be the winner this time?

catalan_flag Aquest és el nostre nou projecte, la nostra mascota. El seu nom és TWIN. El nom va ser votat pels nens i nenes dels nostres països amics. Twin va deixar Polònia el 12 de Novembre de 2012. Actualment, el nostre gat està vitjant per tota Europa i visitant les ciutats dels nostres amics.

A més, al febrer jugarem amb plastilina. Volem crear el nostre propi projecte zoològic. Esperem que gaudiu de les nostres presentacions, vídeos i endevinalles! Participarem junts a l’enquesta “Quina mascota tens?, i crearem un “Voice Thread”, una eina multimèdia que ens facilita fer “conversacions col•laboratives”,presentant els animals i enregistrant les nostres veus amb els seus noms en les nostres llengües natives. Finalment organitzarem un concurs per triar el model de plastilina que més ens agradi… Quin país será el guanyador aquest cop?

activity7_logo

Fairy Tales

english_flag In April we are going to present our favourite fairy tale to our eTwinning partners. We willperform a short play and we will create a common Voice Thread (every school choose five “keywords” , draw and upload the pictures and say its names in their native languages).
Then we will watch the plays, learn the key words of the fairy tales in English and turn them intoworks of art. In addition we will design bookmarks presenting scenes or main characters of theother schools’ fairy tales and we will give them as a gift.
Finally we can organize a videoconference (“My hobbies or Guess my favourite fairy tale”)

catalan_flag A l'abril, presentarem als nostres socis europeus el nostre conte de fades favorit. Faremuna breu obra de teatre i entre tots i totes crearem una activitat col·laborativa, un “VoiceThread” (cada escola triarà cinc "paraules clau", dibuixarà i pujarà les fotos i dirà els noms en laseva llengua materna).A continuació veurem totes les obres de teatre , aprendre les paraules clau dels contes defades en anglès i les convertirem en obres d'art. A més a més, volem crear punts de llibre ambescenes o personatges dels contes d'altres escoles i els enviarem com a regal.Finalment, podem organitzar una videoconferència ("Els meus passatemps o Endevina el meuconte de fades favorit")

activity8_logo

Free time activities

english_flag In March we are going to talk with our families to learn something about how did ourgrandparents play when they were young. We will ask our grandparents to participate in asurvey and then we will collect our grandparents’ toys for a class museum.
We invite you to dig through your old boxes and bring your special old toys to our toys museum!

catalan_flag Al març parlarem amb les nostres famílies per aprendre alguna cosa sobre com elsnostres avis jugaven quan eren joves. Els demanarem que participin en una enquesta i desprésrecollirem les seves joguines per a un museu de classe.
Et convidem a capbussar-te dins les caixes velles i portar les teves joguines tan velles comespecials per al nostre museu!

   
| dissabte, 20. octubre 2018 || Designed by: LernVid.com |