gototopgototop

Escola Barrufet

 
 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Inici Altres noticies PILE Barrufet

Pla integrat de llengües estrangeres 2012-2014
Feeling English!

 1. TÍTOL I BREU SÍNTESI DEL PROJECTE
 2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
 1. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
 2. OBJECTIUS CURRICULARS
 3. CONCRECIÓ DE LES LLENGÜES ESTRANGERES I LES ALTRES LLENGÜES CURRICULARS
 4. CONCRECIÓ DEL PLURILINGÜISME A L'ENTORN
 5. LLISTAT D'ALTRES PROJECTES, PROGRAMES O PLANS
 6. ACCIONS PER A LA DIFUSIÓ DEL PROJECTE
 7. TEMPORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS
 8. PREVISIÓ D'ACCIONS QUE S'INCORPORARAN AL PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE
 9. CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL PROJECTE
  1. TÍTOL BREU I SÍNTESI DEL PROJECTE

  El nostre projecte s’anomena Feeling English i té com a objectiu principal millorar la competència comunicativa dels nostres alumnes tot motivant-los i fent-los sentir la llengua anglesa com quelcom especial, important i significatiu tant a l’escola com en les seves projeccions de futur.

  Sentir l’anglès l’entenem con un procés d’interiorització de la llengua anglesa partint del descobriment d’un mateix (projecte All about me al cicle inicial), passant pel coneixement de l’entorn (projecte The world around me al cicle mitjà) i finalment, la implicació i participació com a ciutadans/es del món en l’entorn proper (projecte We are the world al cicle superior). Així doncs, el nostre projecte engloba activitats en forma de petits projectes que s’adapten a cada cicle en funció de les característiques evolutives i necessitats dels nostres alumnes.

  El Projecte Feeling English no és un projecte aïllat, sinó que està relacionat amb altres àrees curriculars com el coneixement del medi i l’educació artística.   Vol ser un pla obert a altres projectes, implicant l’alumnat en el Projecte Euronet 50/50 de sostenibilitat a les escoles, que engloba una xarxa de centres de primària de nou països europeus. La seva finalitat és conscienciar i promoure l’estalvi energètic, lluitar contra el canvi climàtic i utilitzarem el blog en anglès de l’escola dins la web de la xarxa 50/50 com l’espai on intercanviar bones pràctiques i poder compartir les experiències de coneixement i sensibilització així com les accions d’estalvi d’energia i el seu seguiment.

  2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

  a. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE:

  L’escola Barrufet es defineix com un centre acollidor respecte a la realitat social que la integra. Som una escola ordinària preferent d’alumnat amb dèficit auditiu. Està situada a Sant Boi de Llobregat, al barri de Camps Blancs. Tot i que als seus inicis era un barri marginal i apartat del nucli de la població de Sant Boi, ja que va ser creat per acollir la immigració dels 60’s, avui en dia el barri està totalment integrat a la ciutat i la nostra escola ha esdevingut, des dels seus inicis al 1974, un element dinamitzador i potenciador de la llengua catalana. L’escola va formar part del CEPEPC (Col·lectiu d’escoles per l’escola pública catalana) i al 1987 va passar a formar part de l’escola pública.El nombre d’alumnes de l’escola és de 410 aproximadament (matrícula viva). En el nostre context social i escolar, amb una alta presència d’alumnat que tenen el castellà com a 1ª llengua i un nombre significatiu de nens i nenes procedents d’altres cultures i que desconeixen la llengua del sistema educatiu, es potencia l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament i la comunicació. El nostre projecte lingüístic recull també com a objectiu fonamental aconseguir en l’alumnat una sòlida competència comunicativa en acabar la Primària, de manera que pugui utilitzar normalment català i castellà i pugui emetre i comprendre missatges orals i escrits en anglès.

  El punt de partida d’aquest projecte es basa d’una banda en una profunda convicció tant de l’equip directiu de l’escola com de la resta del claustre de la necessitat de donar un impuls a l’aprenentatge de la llengua anglesa i d’altra banda en l’anàlisi del resultat de l’últim informe d’avaluació de Competències Bàsiques dels alumnes de 6è –curs 2011-2012- que ens situa per damunt de la mitja de Catalunya en llengua catalana i castellana, però en un nivell mig-baix en llengua anglesa, que ha reforçat aquesta idea. Per tal d’aconseguir-ho, a més a més de les activitats que es venen realitzant en el centre, volem elaborar aquest PILE amb intenció de millorar significativament les competències orals de l’alumnat i també com una porta oberta a la possibilitat d’accedir a altres suports , com ara formació més específica del professorat, possibilitat de tenir auxiliars de conversa, ajudes econòmiques que ens ajudin a portar a terme els nostres objectius i a poder plantejar-nos noves metes.

  Som conscients de la creixent importància de l’anglès com a llengua internacional i de comunicació intraeuropea, i també de que apostar per la millora de l’anglès implica reflexionar sobre les metodologies emprades i proposar noves maneres de reforçar l’aprenentatge de les llengües per aconseguir un aprenentatge competencial. Creiem en l'aprenentatge de la llengua anglesa com a eina de comunicació i complementària al de les llengües catalana i castellana, que a més d’eines de comunicació han de ser eines d’aprenentatge. Considerem que la iniciació des de petits a noves formes d’expressió i comunicació pot contribuir al desenvolupament integral dels nens i nenes, millorar el coneixement de la llengua pròpia i ajudar a aceptar amb normalitat altres maneres d’expressar-se i viure. L’escola introdueix l’anglès a P-4 (3/4h setmanals en grups reduïts en forma de racons d’anglès) i P-5 (1 h setmanal). A Primària, amb aquest PILE,volem augmentar progressivament el temps d’exposició dels nostres alumnes a la llengua anglesa,incrementant el seu horari actual en una hora quinzenal en grups reduïts al cicle inicial i en una hora setmanal desdoblant els grups de cicle mitjà i superior amb les dues especialistes treballant simultàniament, oferint-los un context i un “input” que els resultin significatius, adequats i motivadors per a la seva edat. Afavoreix aquest increment el fet de comptar al claustre amb les dues especialistes d’anglès i amb una mestra de primària amb l’especialitat, que portaran a terme aquest projecte, a més a més d’algun altre mestre/a amb coneixements d’anglès que podran col·laborar en moments o projectes puntuals.

  Pensem que implicant els alumnes en el desenvolupament de petits projectes on puguin pensar, crear, parlar en anglès, utilizar les TAC , “visualitzar” i poder valorar els resultats de les experiències motivarem i aconseguirem portar a terme els nostres objectius. I finalment “sentim” que Feeling English és un projecte de petits projectes que tenen molt a veure amb altres àrees curriculars, capaç de millorar les competències orals, i alhora ser un element dinamitzador de l’escola i l’entorn, tot involucrant els alumnes en la seva realització, des dels canvis més senzills i propers ,com ara el canvi de rotulació dels espais de l’escola en les tres llengües, fins als més ambiciosos ,com promoure accions de sensibilització mediambiental i esdevenir un inici per l’ensenyament i aprenentatge de continguts d’àrees ni lingüístiques en anglès.

  És important tenir en compte també que L’escola Barrufet està implicada en el projecte europeu Euronet 50/50, un projecte promogut per l’Intelligent Energy Europe que té com a objectiu aconseguir escoles més sostenibles mitjançant l’estalvi d’energia. Ajuntament i escola treballen de forma col·laborativa en aquest projecte. La idea és que el 50% de l’estalvi econòmic aconseguit, fruit de les mesures d’eficiència energètica empreses pels alumnes, sigui retornat a les escoles en forma de transferència econòmica. L’altre 50% seria un estalvi per a l’Ajuntament. Aplicant el projecte Euronet tothom guanya: l’escola, l’Ajuntament i el mediambient.

  b. OBJECTIUS CURRICULARS: 

  El nostre objectiu fonamental és que tot l’alumnat adquireixi una sòlida competència comunicativa , tot treballant les vuit competències bàsiques que han de ser assolides pels alumnes en acabar l’Educació Primària (competència d’aprendre a aprendre, d’autonomia i iniciativa personal, de tractament de la informació i competència digital....).

  • Augmentar progressivament el temps d’exposició a la llengua anglesa dels nostres alumnes.
  • Actualitzar el PLC del centre.
  • Assolir un nivell de comunicació bàsica que permeti als alumnes expresar les seves idees i millorar les seves competències comunicatives.
  • Acostumar-se a treballar individualment i en equip.
  • Aprendre a planificar, contrastar informacions, fer propostes i participar en la creació d’un projecte comú.
  • Utilitzar les TAC com a estrategia per ajudar a l’alumnat a adquirir les CB, especialement en l’àmbit lingüístic
  • "Sentir l’anglès”, sentir-se protagonistes del seu propi aprenentatge
  • Entendre la relació amb altres àrees d’aprenentatge
  • Aprendre a reflexionar sobre les tasques realitzades que serveixin com a base de noves propostes.
  • Fer present l’anglès dins l’escola, augmentant la seva presència i normalitzant el seu ús en les activitats del centre.
  • Mostrar una actitud positiva vers l’aprenentatge de noves llengües i valorar la importància de l’anglès com a llengua de comunicació intraeuropea.
  • Apostar per metodologies innovadores que potencïin les competències i habilitats lingüístiques cognitives dels nens i nenes.
  • Participar en activitats de formació, coordinació i difusió d’experiències.


  c. CONCRECIÓ DE LES LLENGÜES ESTRANGERES I LES ALTRES LLENGÜES CURRICULARS:

  La integració de les tres llengües (català, castellà i anglès) en el centre està emmarcada dins el nostre Projecte Lingüístic (PLC) que es troba en procés d’actualització. Pel que fa al tractament de la llengua estrangera s’estan modificant aspectes com ara l’ampliació de l’horari, en una hora quinzenal al Cicle Inicial i una hora setmanal al Cicle Mitjà i Superior a partir del curs 2012-2013, i la metodologia referent al tractament de les llengües a l’escola. S’especifica també dins el PLC la introducció de la llengua anglesa a l’Educació Infantil (amb una dedicació de 3/4 d'hora setmanal a P-4 i 1h a P-5 en grups flexibles) des del curs 2009-2010.

  El disseny d’enfocament metodològic, la gestió de l’aula, les pautes de correcció i avaluació així com els recusos materials seran comuns a l’hora d’ensenyar les competències lingüístiques.

  Creiem que l’aprenentatge de les tres llengües ha se ser global i significatiu, utilitzant recursos lingüístics i no lingüístics, activitats motivadores pels alumnes, escoltant diferents models de llengua, diferents accents, i proposant situacions creades expresament per afavorir els intercanvis comunicatius. Amb aquest PILE els alumnes podran gaudir d’un espai amb grup reduït on poder millorar la seva competència lingüística i comunicativa en anglès, apropar-se a les noves tecnologies i “viure” l’anglès com a vehicle d’aprenentatge d’altres continguts curriculars no lingüístics. L’alumne estarà exposat a la major quantitat de llengua oral possible acompanyada de suport significatiu clar: gest, dibuix, imatges,etc. Volem buscar resposta als diferents estils i ritmes d’aprenentatge ajudant-los a trobar les seves pròpies estratègies per aprendre a aprendre, ensenyant-los a respectar les produccions pròpies i dels altres, fomentant la socialització amb treball individual,en parelles i en grup, proposant la realització de projectes on poder plasmar els aprenentatges i produir les seves pròpies creacions orals,potenciant alhora la seva autonomia i fent servir les noves tecnologies.

  Una altra novetat serà implicar l’alumnat en el tractament de la llengua anglesa a l’escola, dins les diverses celebracions que es facin al llarg del curs (Halloween,Santa Cecília, Nadal,Sant Jordi, Setmana Cultural, Jornada coeducativa, Jornada Atlètica, final de curs...)de manera que la llengua anglesa tingui un tractament més ampli i de convivència amb les altres llengües normatives. Ens plantegem també obrir l’escola a altres activitats en anglès que ja s’estan realitzant al poble (English Summer Festival, etc.).


  d. CONCRECIÓ DE PLURILINGÜISME A L’ENTORN:

  Entenem com plurilingüisme la presència simultànea d’una o més llengües en la competència comunicativa de l’alumne i la relació que s’estableix entre elles.

  L’escola Barrufet som un centre acollidor, conscient del marc multilingüe i multicultural en el que treballem, i que davant el repte de la diversitat i la cohesió social també ens plantegem avançar cap a un enfocament plurilingüe de la llengua. Volem promocionar i consolidar la llengua pròpia com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe, tot respectant en tot moment les llengües de convivència, tant les llengües de les famílies com les curriculars del sistema educatiu.

  Creiem que els nostres alumnes han de ser capaços no només d’aprendre una llengua, sinó d’usar-la i comunicar-se dins les seves possibilitats, hem d’arribar a que l’alumne pugui sentir-se competent en situacions en les que pot necesitar emprar més d’una llengua, ser capaç d’actuar no només a la classe d’idioma, sinó també a l’entorn social que l’envolta. Per tot això creiem que el nostre projecte és un primer pas en el camí.

  La nostra escola també és un centre ordinari preferent d’alumnat sord que acull els nens i nenes amb déficit auditiu de la comarca del Baix Llobregat. Treballem coordinats amb el CREDA de Sant Feliu i tenim dues logopedes a l’escola, una de les quals fa les funcions d’audició i llenguatge.També tenim aula d’acollida on l’alumnat nouvingut rep una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana. El nostre PLC també recull la possibilitat de conèixer altres llengües i cultures en activitats puntuals, com ara la semana de la interculturalitat a Sant Boi (Barrejant). A l’escola es donen a conèixer diferents costums i tradicions catalanes, algunes manifestacions culturals d’altres cultures i també algunes pròpies dels països angloparlants (Halloween, Christmas, Easter…).


  e.  LLISTAT D’ALTRES PROJECTES,PROGRAMES O PLANS

  L’escola Barrufet, des de fa anys, ha participat en diferents plans d’innovació i projectes amb l’objectiu principal de dinamitzar la llengua catalana i millorar les competències orals i lectores de l’alumnat. Tot i que l’escola ja va introduir l’anglès a educación infantil des de l’any 2009, el fet de no haver tingut una plantilla estable d’anglès fins aquest any no ha possibilitat que l’escola presentés cap projecte per la millora de la llengua estrangera.

   

  Projectes concedits pel Departament:

  • Pla estratègic: Millora de les competències lingüístiques i de les noves tecnologies (2004-2008)
  • Pla d’immersió lingüística per a la llengua i la cohesió (PIL)
  • Projecte de coeducació (2005-2008)

  Altres projectes impulsats des de l’escola:

  • Projecte de Ràdio(2009-2011)
  • Projectes pioners d’informàtica a l’escola per Educació Infantil i per Educació Primària
  • Pla TAC (2012)
  • Projecte de Biblioteca (2012)
  • Pla de lectura: “Impuls lector” (2012)
  • Euronet 50/50 de sostenibilitat a les escoles (2012)


  f. ACCIONS PER A LA DIFUSIÓ DEL PROJECTE

  El nostre projecte té una finalitat majoritàriament oral, és a dir, l’alumne investiga, crea, fotografia, dibuixa… però el resultat ha de ser mostrat i explicat als altres. Algunes de les accions que es faran servir per fer difusió del projecte són:

  • La página web de l’escola. (penjarem el projecte en l’apartat de la página dedicat a aquest tema,els alumnes mostraran algunes de les seves creacions: conte digital amb veu, power point dels seus resultats amb la gravació de cançons cantades per ells de fons, power point explicatiu dels seus projectes, videos…
  • El blog en anglès de l’escola dins la web de la xarxa 50/50 per intercanviar experiencies i actualitzar informacions.
  • Participar a les activitats de l’escola (festivals, setmana cultural, projectes…)
  • English Festival: organitzar un festival d’anglès a l’escola (cançons, poemes, teatre)
  • Coordinar-nos amb altres escoles del poble (en l’English Summer Festival de St Boi o altres activitats conjuntes)
  • Conferències
  • Decoració/Exposició als passadissos (grans murals)
  • Folletó-revista temàtica
  • Concurs de cartells (mediambient)
  • Informació/Inspecció classe per classe (Euronet50/50)


  g. TEMPORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS

   

  2012/2013

  2013/2014

  Cicle

  Inicial

  1 hora quinzenal en grup reduït

  Projecte Feeling English:

  All about me Project

  1st Term: Me

  2nd Term: My senses

  3rd Term: My family

  Methodology: storytelling, puppets, songs, TPR activities, board games, playground games, WB activities, videos, arts&crafts…

  1 hora quinzenal en grup reduït

  Projecte Feeling English:

  All about me Project

  1st Term: Me

  2nd Term: My senses

  3rd Term: My family

  Methodology: storytelling, puppets, songs, TPR activities, board games, playground games, WB activities, videos, arts&crafts…

  Cicle

  Mitjà

  1 hora setmanal en grup reduït.

  Projecte Feeling English:

  The world around me Project

  1st Term: My school

  2nd Term: My neighbourhood

  3rd Term: My town

  Methodology: storytelling, songs, TPR activities, board games, playground games,WB activities, videos, arts&crafts, power point presentations, visits (the neighbourhood…)

  1 hora setmanal en grup reduït.

  Projecte Feeling English:

  The world around me Project

  1st Term: My school

  2nd Term: My neighbourhood

  3rd Term: My town

  Methodology: storytelling, songs, TPR activities, board games, playground games,WB activities, videos, arts&crafts, power point presentations, visits (the neighbourhood…)

  Cicle

  Superior

  1 hora setmanal en grup reduït.

  Projecte Feeling English:

  We are the world Project (Euronet 50/50)

  1st Term: Barrufet & a sustainable world

  2nd Term: What can we do?

  3rd Term: Let’s do it!

  Methodology: TAC, theatre play, surveys, visits (Town Hall), posters competition…

  1 hora setmanal en grup reduït.

  Projecte Feeling English:

  We are the world Project (Euronet 50/50)

  1st Term: Barrufet & a sustainable world

  2nd Term: What can we do?

  3rd Term: Let’s do it!

  Methodology: TAC, theatre play, surveys, visits (Town Hall), posters competition…

   

  h. PREVISIÓ D’ACCIONS QUE S’INCORPORARAN AL PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE

  Any 2012-2013

  • Hem sol·licitat participar a cursos d’actualització i perfeccionament de llengües ( beques d’estiu 2012).
  • Passar un qüestionari que determini la necessitat de formació en llengua anglesa dels membres del claustre
  • Participar en el programa ANIP de Formació Permanent del Professorat
  • Estar oberts a participar en algún projecte( e-Twinning o similar) dins el Programa d’aprenentatge permanent de la Unió Europea
  • Participar en cursos de perfeccionament de llengua estrangera del Pla de Formació de Zona
  • Realitzar reunions de coordinació i seguiment del projecte, si s’escau amb l’assessora LIC.

  Any 2013-2014

  • Continuar participant en activitats de formació, en funció a les necessitats detectades en avaluar el 1r any de projecte, coordinació i difusió d’experiències.


  i. CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE

  Aquest projecte serà supervisat per una comissió de seguiment formada per les tres especialistes d’anglès participants, la cap d’estudis del centre, el responsable del projecte Euronet 50/50 i la coordinadora LIC. Valoraran trimestralment el seguiment del pla de treball, el grau de consecució d’objectius i la implicació del personal que el realitza.

  A final del primer curs es realitzarà una memòria anual a partir de la valoració de les fites aconseguides i de les necessitats i dificultats detectades per tal de valorar si serà o no necessari realitzar canvis en el pla de treball del següent curs. En finalitzar el 2n any de projecte s’elaborarà una memòria final i s’establiran conclusions i noves propostes.

  D’altra banda, cada projecte serà autoavaluat pels propis alumnes. Es realitzarà una avaluació inicial global de què saben sobre el tema, graella senzilla amb el grau de coneixement que tenen (des de happy/sad faces al Cicle Inicial fins a gràfics al Cicle Superior) , què volen saber i finalment, en acabar-lo, una altra graella/mural on autoavaluarem quant hem après i farem als alumnes partíceps del seu aprenentatge. El mestre farà servir l’observació sistemàtica i omplirà una rúbrica amb els criteris d’avaluació concrets de cada projecte i del seu producte final. Volem que els alumnes considerin i utilitzin l’anglès com un vehicle de comunicació amb un propòsit, així doncs concretarem en els criteris d’avaluació no només les habilitats lingüístiques sinó també l’actitud i esforç, el coneixement del tema, la recerca d’informació, la cooperació amb els companys, la participació a la classe i la difusió realitzada del projecte (exposició oral, power point amb suport oral, creació plàstica, dramatització…).

  Les mestres especialistes tindran una hora de coordinació setmanal, espai on reflexionaran sobre la pràctica docent amb intenció de detectar les dificultats i millorar els resultats. Una vegada finalitzat el segon any d’aquest PILE la comissió de seguiment avaluarà l’experiència i la millora de les competències orals de l'alumnat, i s'estudiarà la possibilitat d'ampliar les hores dedicades a la llengua anglesa amb la inclusió d’altres experiències d' ensenyament i aprenentatge de continguts d’àrees no lingüístiques en llengua estrangera (CLIL).

   

  Tancament

  HTML Online Editor Sample

  Aquestà web deixa d'estar actualitzada!

  Podeu consultar totes les activitats que hem fet amb anterioritat al 23 de desembre de 2013.

  La nova web està disponible a https://sites.google.com/a/xtec.cat/barrufetsantboi/

  Escola Barrufet.

  Tradueix

  Serveis

  Calaix de notícies

  Visites a la web

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterAvui9
  mod_vvisit_counterAhir5
  mod_vvisit_counterAquesta setmana38
  mod_vvisit_counterAquest mes126
  mod_vvisit_counterTotal23449

  Entrada d'usuaris

  familia_escola

  2012_cartell_pla_consum_fruita_escoles

  nou_euronet_trquality_label_etwinningeuronet_blog_color
  ampagif
  menjador
  tempscat tempssantboi


   

  english_zone_acces

  Calendari

  octubre 2018
  L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  Videos destacats

  conte_nadal

  lip_dub_2011